Back to Kitab Kuning

IRSYADUS SARI

Rp225.000,00

IRSYADUS SARI (Kumpulan Karya Hadlaratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, Pendiri Pesantren Tebuireng Jombang dan Nahdlatul Ulama), Pustaka Warisan Islam Tebuireng Jombang, 18,5 x 27 cm, 900 hlm.

Kitab ini memuat 19 (sembilan belas) kitab yang menerangkan berbagai macam disiplin keilmuan yang sangat mendasar dan lazim diketahui kaum Nahdliyyin. Berikut nama-nama kitab yang termuat di dalamnya: (1) Adab al- ‘Alim wa al-Muta’allim, (2) Rislah ahlissunnah wa Al-Jama’ah, (3) Al-Tibyan fi Nahyi ‘an Muqatha’at al-Arham wa al-Ikhwan, (4) Muqaddimah al-Qahun al-Asasi li Jam’iyyati Nahdlatil Ulama’, (5) Risalah fi Ta’akkud al-Akhdzi bi Madzahib al-Aimmah al-Arba’ah, (6) Risalah Tusamma bi al-Mawa’izh, (7) Al-Arba’in Haditsan Nabawiyyan Tata‘allaqu bi Mabadi-i li Jam’iyyati Nahdlatil Ulama’, (8) Al-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi al-Mursalin, (9) Ziyadah al-Ta’liqat ‘ala Manzhumah al-Syaikh ’Abdullah Yasin al-Fasuruwan, (10) Tanbihat al-Wajibat, (11) Dhau’ al-Misbah fi Bayani Ahkam al-Nilah, (12) Miftah al-Falah fi Ahaditsi al-Nikah, (13) Audhah al-Bayan fi Ma Yata’allaqu bi Wazha’ifi Ramadhan, (14) Abyan al-Nizham fi Bayani Ma Yu’maru bihi au yanha ‘anhu min Anwa’i al-Shiyam, (15) Ahsan al-Kalam fi Ma Yata’allaqu bi Sya’ni al-’Idi min al-Fadhail wa al-Ahkam, (16) Irsyad al-Mu’minin ila Sirati Sayyidi al-Mursalin, (17) Al-Manasik al-Sughra li Qashidi Ummi al-Qura, (18) Jami’at al-Maqashid fi Bayani Mabadi-i al-Tauhid wa al-Fiqhi wa al-Tashawwuf li al-Murid, (19) Risalah Tusamma bi al-Jasus fi Bayani Ahkami al-Naqus.[]

Category: